عكس/ برخورد سه خودرو در جاده اختصاصي كشت و صنعت مغان