آیا شدنی است؟ وعده تحویل مسکن مهر اردبیل تا 5 ماه دیگر!